مسیرهای منتهی به حوزه

داوطلبان محترم دقت نمایید با توجه به حوزه امتحانی درج شده در کارت ورود به جلسه، حوزه امتحانی خود را با توجه به تصویر راهنما،به دقت مسیریابی نمایید.