- برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی

 عناوین

برنامه زمان بندی

ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری

1/9/1400 تا 15/9/1400

مراجعه به سامانه و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه های راهنما

14/10/1400 تا 15/10/1400

زمان برگزاری آزمون علمی(تئوری)

17/10/1400

اعلام نتیجه آزمون علمی

30/10/1400

زمان برگزاری آزمون مصاحبه

2/11/1400 تا 14/11/1400

آزمایشات و معاینات بدو استخدام و طب صنعتی

16/11/1400 تا 28/11/1400

 

.تذکر1:  سایر مراحل و تشریفات اداری مرتبط متعاقبا اعلام خواهد شد

.تذکر2: آزمون علمی (کتبی) در حوزه دانشگاه فردوسی مشهد(پردیس دانشگاه) برگزار می شود

.تذکر3 : در صورت تغییر زمان بندی برگزاری آزمون، مراتب از طریق سایت آزمون اطلاع رسانی خواهد شد

.تذکر4: مکان، ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و از طریق سایت فوق الذکر اعلام خواهد شد