ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

جنسیت

نفرات مورد نیاز

1

فوق دیپلم

برق

مرد

16

متالورژی

مرد

45

مکانیک

مرد

48

2

کارشناسی

برق

مرد

7

متالورژی

مرد

7

مکانیک

مرد

22

صنایع

مرد/ زن

5

حسابداری

مرد/ زن

5

مجموعه مدیریت

مرد/ زن

6

HSE

مرد

5

کامپیوتر

مرد / زن

5