شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان

1-4: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2-4 : التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3-4 : تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و یا یکی از ادیان رسمی کشور

4-4 : دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن کارت معافیت دائم غیر پزشکی

تبصره 1: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم غیر پزشکی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون کتبی باشد.

تبصره 2: امکان ثبت نام متقاضیان دارای کارت معافیت دائم پزشکی وجود ندارد.

تبصره 3: دارندگان کارت معافیت دائم غیر پزشکی، در صورت موفقیت در کلیه مراحل استخدام به شرط تائید پزشک معتمد شرکت همانند سایرین بلامانع می باشند.

5-4 : تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله، طبق تائید پزشک معتمد شرکت خواهد بود.

6-4 : عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد

تبصره 4: تنها مقاطع تحصیلی مندرج در جدول3 مورد نیاز شرکت بوده و چنانچه افراد پذیرفته شده، در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند، مطابق با مقررات شرکت قابل بررسی و اقدام خواهد بود.

7 – 4 : شرایط سنی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم حداکثر 30سال و کارشناسی حداکثر 35سال می باشد.

تبصره 5: حداکثر سن اعلام شده، با احتساب خدمت نظام وظیفه لحاظ گردیده است.

8-4 :  دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی

تبصره 6: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ (1/9/1400) اولین روز ثبت نام باشد.

 .