1-5 : این آزمون در دو مرحله برای رشته های تحصیلی مورد نیاز برگزار خواهد شد که در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق آزمون علمی بصورت کتبی (عمومی و تخصصی)  و مرحله دوم از بالاترین رتبه های علمی حسب نیاز جهت مصاحبه فنی / تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.

2-5 :  نمره آزمون کتبی، بر اساس 30 درصد دروس عمومی و 70 درصد دروس تخصصی محاسبه می گردد.

3-5 : محاسبه نمره نهایی هر داوطلب با در نظر گرفتن ضریب 70% برای مرحله آزمون کتبی (عمومی تخصصی) و ضریب 30% برای مصاحبه تخصصی / رفتاری صورت می پذیرد.

4-5 : آزمون کتبی (عمومی و تخصصی)  بصورت 4 گزینه ای خواهد بود.

5-5 : به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود

6-5:آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی شامل ،دانش رایانه، هوش و استعداد تحصیلی و دروس تخصصی به شرح جدول7-5 ذیل می باشد .